11. února 2017

PŘEHLED MOTÝLŮ za rok 2016

Pomalu ale jistě se blíží jaro, a tak nastal nejvyšší čas udělat si pořádek v nafocených motýlech za rok 2016. Třídění, vybírání a ukládání snímků bylo poměrně náročné, protože fotím jako blázen a snímků mám opravdu velikou spoustu.Galerii DRUHY MOTÝLŮ jsem založil jako ukázku toho, jaké druhy motýlů se mi celkově podařilo nafotit. Snažím se zde ke každému druhu přidat buď ty nejlepší záběry které jsem pořídil,  nebo tam jsou jediné snímky, které mám.
K dnešnímu datu mám nafoceno celkem 122 motýlích druhů, z toho 71 je denních. V roce 2016 jsem nafotil 44 nových druhů, z toho bylo 23 denních.

V následujícím přehledu uvádím všechny nové druhy, které jsem nafotil v průběhu roku 2016.
Pokud kliknete na jednotlivé jméno, tak se dostanete rovnou do příslušné fotogalerie. Tam kde to nefunguje víc záběrů nemám.
U denních motýlů navíc přidávám krátký popisek, který jsem většinou čerpal ze stránek www.lepidoptera.cz , kde se o jednotlivých druzích dozvíte spousty dalších informací.

Dnešní článek je trošku delší, ale doufám, že to nebude vadit. A třeba se to bude i někomu líbitZ tohoto nálezu mám asi největší radost, protože tento motýl byl u nás donedávna považován za vyhynulý druh. Moje setkání s ním je v ČR teprve desátým oficiálním pozorováním od 50. let 20. století, o čemž svědčí i zápis na stránkách www.lepidoptera.cz , kde se věnují mapování a ochraně motýlů v ČR.


Je plošně rozšířen po celém území, chybí pouze v intenzivně obhospodařovaných a odlesněných krajích a v chladných horských oblastech (vystupuje do ca 600 m, zde je však již vzácný), přesto jsem se s ním setkal loni poprvé


I tento druh je rozšířen po celém území, byť mohou populace imág (dospělců) dosahovat nízkých hustot. Vystupuje i do hor (až kolem 1000 m n. m.). Chybí pouze v zemědělsky intenzivně obhospodařovaných odlesněných oblastech.


Druh dosud široce rozšířený, úbytek lze spíše zaznamenat v početnosti populací. Vzácný je však v intenzivně zemědělsky a lesnicky obhospodařovaných oblastech, zvláště v rozsáhlých komplexech smrkových monokultur (ustupuje například v níže položených částech nejsevernější Moravy).


Druh je poměrně rozšířený, ale rychle ustupuje a stává se vzácným a ohroženým. Hojnější je ješte v teplých pahorkatinách, kde se nejdéle udržela otevřená struktura lesních porostů s řadou ekotonů, slunných lesních luk apod.: pahorkatiny středních Čech, Pošumaví, východní svahy Českomoravské vrchoviny, Bílé Karpaty, Ždánické vrchy a Pálava. Vymizení z řady regionů (především v západních, severních a východních Čechách a na severní Moravě - např. Opavsko) dokazuje, že v krajině postupně řídne nabídka vhodných biotopů.


Druh není ohrožený a je dosud značně rozšířený (především v podhůří), i když v některých oblastech se vyskytuje spíše ojediněle. Já jej zatím pozoroval jen při jednom velmi krátkém setkání


Dosud všeobecně rozšířen, hojněji ovšem v pahorkatinách a podhůří. Změny v hospodaření v posledních desetiletích, zvláště meliorace a intenzivní pícninářství, jistě způsobily těžko měřitelný pokles. Otevřená populační struktura a vysoká disperzalita samic však umožňuje osídlování nově vznikajících biotopů například při říčních navigacích a v zahradách.


Do poloviny 90. let 20. století nebyl na našem území rozlišován od příbuzného Leptidea juvernica (od kterého se dá spolehlivě odlišit na základě preparace genitálií), a proto jeho rozšíření není dosud dokonale známo. Bezpečně se však ví, že Leptidea sinapis je nyní u nás mnohem lokálnější než příbuzný L. juvernica (Bělásek luční) a jeho výskyt je omezen na teplejší oblasti nížin a pahorkatin. Recentně je lokálně hojnější ve středních Čechách, velmi lokálně v několika populacích na pošumavských vápencích jižních a jihozápadních Čech a teplých částech Českomoravské vrchoviny. Nejvíce rozšířený je na jižní a jihovýchodní Moravě. Na střední a severní Moravě je motýl nyní také velmi lokální.


V nižších polohách všeobecně rozšířený. Početnost závisí na každoročních klimatických podmínkách. Hojnější je v klasických migračních koridorech (Moravská brána) než například v Čechách. V posledních teplých letech bývá koncem léta běžný po celém území.


Rozšířen prakticky po celém území státu, kromě nejvyšších poloh. Motýl nepatří mezi ohrožené druhy. Řada populací však vymizela v intenzivně obhospodařované krajině, ohrožen je také zalesňováním "neplodných" pozemků a hnojením luk dusíkatými hnojivy.


Ohrožený motýl, který žije téměř na celém území (především v pahorkatinách a v podhůří), ale nikde není hojný. Uniká pozornosti pro skrytý způsob života. Přestože je velmi rozšířen, nebezpečí pro něj představuje ubývání živné rostliny napadením grafiózou, respektive bezhlavé kácení jilmů, které bývá grafiózou zdůvodňováno.


Ohrožený druh, který obývá teplé oblasti nížin a pahorkatin. V Čechách na Plzeňsku, Doupovských horách, Žatecku, Českém středohoří, Děčínsku, v nejteplejších oblastech Středočeské vrchoviny, v Českém krasu, středním Povltaví, na Mělnicku, v jihozápadních Čechách na sušických vápencích; teplé oblasti Vysočiny. Na jižní Moravě souvislejší výskyt, severněji izolované populace - Svitavsko, okolí Boskovic, Velký Kosíř, okolí Moravské Třebové a na severní Moravě na Osoblažsku, Novojičínsku a Jablunkovském průsmyku; na východní Moravě hojněji na Valašsku. Vymizel v nejzápadnějších, východních a jižních Čechách.


Druh relativně rozšířený, především v nížinách a pahorkatinách, chybí v severních sudetských pohořích a větší části Českomoravské vrchoviny; značně ustoupil na severu Moravy. Silné populace na xerotermních biotopech a na jihočeských rašeliništích


Omezen na xerotermní biotopy nejteplejších oblastí. V Čechách obývá Český kras, Pražskou kotlinu, Středočeskou vrchovinu a České středohoří, velmi lokálně také v jižních Čechách a Polabí. Na jižní Moravě žije po okolí Brna a Vsetínské vrchy. Z řady oblastí vymizel (střední a severní Morava, západní Čechy). Druh je ohrožený


Ohrožený druh, který byl historicky rozšířen roztroušeně ve všech teplejších oblastech a vystupoval až do podhůří. Dramatický ústup především v Čechách, kde je dnes znám jen ze tří oblastí (Doupovské hory, České středohoří a okolí Českého Krumlova). Na Moravě dosud víceméně souvislý pás lokalit od nejzazšího jihu po střed území, na severu Moravy téměř vyhynul.


Velmi rozšířen od nížin do hor, především díky otevřené populační struktuře a schopnosti osídlovat invazní druhy rostlin, například akát. Je schopen žít i v silně urbanizovaném prostředí (např. ve městech Dánska a Velké Británie se dokonce šíří).


Je rozšířen v nížinách a pahorkatinách téměř po celém území, ve vysokých horách chybí. Lokálně vymizel koncem 20. století z některých intenzívně obhospodařovaných krajů (např. okolí Ostravy) a z chladných oblastí severních Sudet (např. Podkrkonoší), v poslední dekádě naopak expanduje např. v Nízkém Jeseníku, kde osídluje mj. lesní paseky po kůrovcové kalamitě.


V Čechách byl v minulosti rozšířen pouze ve středním Polabí, východní části Českomoravské vrchoviny (okolí Hlinska), v současnosti pouze na jihu a jihovýchodě území, kde nyní expanduje na sever. Během 20. století markantní ústup k jihu (Morava) a východu (jižní Čechy). V první polovině 20. století vymizel v Polabí, na Prachaticku, Kaplicku a z dalších oblastí v Pošumaví. V Čechách dosud v Třeboňské pánvi a na Jinřichohradecku, kde osídluje paseky na písčitých půdách, pískovny apod. Na Moravě v posledních letech návrat na sever a do podhůří (nyní nejseverněji na jižních svazích Nízkého Jeseníku a Vsetínských vrchů, směrem k jihu mnohem hojnější). Vymizel na všech slezských a severomoravských lokalitách (nejdéle se udržel v okolí Fulneku do začátku 80. let 20. století).


V současnosti všude rozšířený motýl, většinou se však vyskytuje jednotlivě. V 70. a 80. letech 20. století druh prodělal značný pokles početnosti časově se shodující se "zlatým" věkem socialistického zemědělství. V tu dobu se otakárek do značné míry stáhl do méně zasažených oblastí, jako rozsáhlejších stepních lokalit, nebo naopak některých mokřadních oblastí, často v podhůří. Jeho otevřená populační struktura mu ovšem umožnila relativně rychlý návrat do zemědělské krajiny v průběhu 90. let. V ČR zvláště chráněný druh, v současnosti však není ohrožen


Ohrožený druh v ČR a EU zvláště chráněný. Populace bývají koncentrovány na plochy o několika málo čtverečních metrech, na nichž rostou porosty podražce. Druh je lokálně rozšířen na jižní Moravě. Z některých regionů je v posledním desetiletí hlášena expanze na nové lokality.


Výskyt je omezen na dvě nížinné oblasti. Jednou je jižní a jihovýchodní Morava a zasahuje až na střední Moravu (Kroměřížsko, Přerovsko). Nově bylo nalezeno několik izolovaných populací v severních Čechách (Českolipsko a Šluknovský výběžek). Na jižní Moravě v posledních desetiletích expandoval na množství nových lokalit a v současnosti se šíří dále na sever.


Velmi rozšířený druh. Vyskytuje se od nížin až po vysoké polohy (v Hrubém Jeseníku do 800 m n. m.). Lokálně vymizel v intenzivně obhospodařované krajině.


V současnosti velmi rozšířený od aluvií řek v nížinách až po vysoké polohy (v Hrubém Jeseníku do 1200 m n. m.). Do 50. let 20. století byl považován za velice lokální druh a v některých oblastech dokonce zcela chyběl (např. severovýchodní Morava).A to by bylo z nových denních druhů motýlů vše, ale samozřejmě jsem fotil i druhy, které jsem zachytil už v roce 2015. Ovšem těch je tolik, že by se to do jednoho článku nevešlo.


Na začátku příspěvku jsem psal, že dnes ukáži všechny nové druhy co jsem v roce 2016 nafotil, a tak následují motýli drobní a noční. Tentokrát už ale bez doprovodného slova

Adéla zelená - Adela reaumurella


Adéla pestrá - Nemophora degeerella


Zavíječ kopřivový - Pleuroptya ruralis


Zavíječ zelenavý - Sitochroa palealis


Žlutavka dlouhonosá - Polypogon tentacularius


Bělokřídlec luční - Siona lineata


Píďalka kopřivová - Camptogramma bilineata


Píďalka osiková - Eulithis populata


Zejkovec čtyřměsíčný - Selenia tetralunaria


Zejkovec hluchavkový - Pseudopanthera macularia


Zelenopláštník mateřídouškový - Thalera fimbrialis


Žlutokřídlec hlínožlutý - Idaea serpentata


Žlutokřídlec kručinkový - Idaea aversata


Žlutokřídlec okrový - Idaea ochrata


Přástevník jitrocelový - Parasemia plantaginis


Vřetenuška čičorková - Zygaena ephialtes


Vřetenuška komonicová - Zygaena viciae


Vřetenuška obecná - Zygaena filipendulae


Vřetenuška pětitečná - Zygaena loniceraeA to je z nových motýlích druhů, které se mi podařilo nafotit v průběhu roku 2016 vše.
Teď už může začít nová sezona. Já jsem připravený !


Edit: v roce 2023 jsem pro všechny výsledky svých pozorování motýlů založil samostatné stránky VÝPRAVY ZA MOTÝLY, které se nachází ZDE.

16 komentářů:

 1. Některejma mě dost vytáčíš, víš to? Protože nemám šanci je tu vyfotit. Hlavně Batolce a otakárky.....

  OdpovědětVymazat
 2. [1]: Za to já omšem vůbec nemůžu

  OdpovědětVymazat
 3. Batolce jsem zaznamenala jednou na chatě, ale od té doby zas nic. A otakárka u Tišnova. Mezi koňma....

  OdpovědětVymazat
 4. [3]: Je to taky dost o podmínkách a štěstí. Loni jsem byl na stejném místě jen o hodinu později a měl jsem daleko větší pozorování než odborník,co tam byl přede mnou.

  OdpovědětVymazat
 5. To je nááádhera! Většinu motýlů jsem nikdy ani neviděla. Kochám se a tiše závidím (samozřejmě v dobrém).

  OdpovědětVymazat
 6. [5]: Děkuji moc! Mám radost, že se ti motýlci líbí

  OdpovědětVymazat
 7. Motýly ti hodně závidím, Patriku, ale taky hodně přeju.

  OdpovědětVymazat
 8. Kdo by to řekl, jak jsou v detailním pohledu krásné i ty potvůrky, kterým říkám "můry".

  OdpovědětVymazat
 9. Patriku, klobouk dolů. Někteří motýli jsou pro moje oko totožní a tak vidím, že jsem mé motýli zařadila opravdu šlendriánsky a nepravdivě. Ale už vím, že záleží na výskytu a i to jim dává jméno. Nafotil jsi opravdu krásnou sbírku. Na takovou sbírku se nechám ráda pozvat častěji.

  OdpovědětVymazat
 10. [7]: On je velký rozdíl jestli fotíš motýly jen tak náhodně, nebo jestli se vydáš fotit jenom motýly. Já dělám častokrát to druhé a proto mám tolik záběrů   

  OdpovědětVymazat
 11. [8]: Ještě jsem neviděl motýla,který by byl ošklivý. Samozřejmě, těm denním to sluší víc, ale to bude asi tím,že jsou víc vidět. Ženy se na noc taky odličují, ne ?     

  OdpovědětVymazat
 12. [9]: Budu se snažit,aby se bylo na co dívat,ale slibovat nebudu. Nezáleží totiž všechno jenom na mě   

  OdpovědětVymazat
 13. [10]: Asi máš pravdu, Patriku, já se většinou musím podřídit.   

  OdpovědětVymazat
 14. SUPÉÉÉÉÉR!!!! Paráda! :) Jsi borec, obdivuju tvoje znalosti a to, že je umíš rozlišit a pojmenovat :). Ten zelený je úchvatný, všechno jsou to krasavci! :)

  OdpovědětVymazat
 15. [14]: Díky moooc   Ale není to práce, tohle je zábava   

  OdpovědětVymazat
 16. [15]: Pro mě je zábavou hledat je a fotit :). Práce je pro mě jejich správné pojmenování - často se o to raději ani nesnažím :).

  OdpovědětVymazat

Pokud nejste součástí Blogger komunity, tak prosím do komentáře uveďte jméno či přezdívku, abych věděl kdo mi zprávu zanechal. Děkuji